Algemene Voorwaarden

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN 

Deze Algemene bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die met bezoekers van door haar of in opdracht van haar georganiseerde evenementen worden gesloten. 

 

1. Definities

Organisator: één van de volgende vennootschappen waarmee de Bezoeker een Overeenkomst is aangegaan: ZeeZout B.V. (KvK-nummer 65142233);

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een overeenkomst sluit met Organisator in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft;

Evenement: een één- of meerdaagse gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event, festival en eventueel daarbij behorende kampeergelegenheid en/of een openbare of besloten gebeurtenis, binnen en/of buiten waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege Organisator op de Evenementenlocatie;

Evenementenlocatie: locatie(s) waar een Evenement plaatsvindt, die is ingezet ten behoeve van het door of vanwege Organisator te organiseren en/of faciliteren Evenement, met inbegrip van het eventuele Kampeerterrein;

Bezoekersvoorwaarden: deze Algemene Bezoekersvoorwaarden;

Kampeerterrein: de in het voorkomende geval specifieke door of vanwege Organisator aangewezen kampeergelegenheid, camping, of andere accommodatie al dan niet gelegen op of in de nabijheid van de Evenementenlocatie;

Kampeerreglement: het eventuele reglement/de huisregels van de eigenaar van het Kampeerterrein welke van toepassing is/zijn op het verblijf van de Bezoeker op het Kampeerterrein;

Overeenkomst: iedere directe overeenkomst tussen de Bezoeker en Organisator en/of overeenkomst zoals deze voortvloeit uit de Bezoekersvoorwaarden in verband met het bijwonen van een Evenement, alsmede elke andere conform deze Bezoekersvoorwaarden rechtsgeldig op de (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en Organisator van toepassing verklaarde bepaling of uiting;

Privacy Statement: het privacy statement waarin het privacybeleid van Organisator is verwoord, raadpleegbaar op de Website(s) en van toepassing op iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Organisator;

Social Media: de aan de Website(s) en overige (promotionele) uitingen van of vanwege Organisator specifiek gelieerde social media kanalen die op naam of ten behoeve van Organisator geregistreerd zijn;

(Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor Evenementen door Organisator ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft;

Toegangsbewijs: een rechtsgeldig verkregen bewijs, door of vanwege Organisator verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op de Evenementenlocatie te mogen bevinden;

Toegangsprijs: de prijs voor een Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service- en/of administratiekosten;

Website(s): de website(s) van Organisator en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) en Social Media accounts van Evenementen die op naam of ten behoeve van Organisator geregistreerd zijn, inclusief eventuele speciale daaraan gekoppelde apps ge√ęxploiteerd door of vanwege Organisator.¬†¬†

 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen Organisator en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand komt, als ook op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie. 
 2. Degene die het Ticket aanschaft is verplicht deze Bezoekersvoorwaarden voor onder meer de toegang tot de/het Evenement(enlocatie) en het bijwonen van het Evenement op te leggen aan degene aan wie hij/zij het Ticket ter beschikking stelt voor de toegang tot de Evenementenlocatie. Degene die het Ticket aanschaft is verplicht ervoor te zorgen dat deze Bezoeker aan wie hij/zij het Ticket heeft verschaft, de Bezoekersvoorwaarden naleeft. Naast de Bezoeker zelf, is degene die het Ticket aan een Bezoeker heeft verschaft aansprakelijk voor het niet naleven van deze Bezoekersvoorwaarden door die specifieke Bezoeker bij het bezoek aan een Evenement. 
 3. Organisator heeft het recht deze Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Organisator zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker Organisator hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.    
 4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst Organisator uitdrukkelijk van de hand.
 5. De nietigheid van enige bepaling van deze Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Bezoekersvoorwaarden niet aan.
 6. Op de aankoop van een Toegangsbewijs kunnen, naast de Bezoekersvoorwaarden, (ook) eventuele (algemene) voorwaarden van de ticketprovider van toepassing zijn.
 7. In het voorkomende geval kunnen op verblijf op een door of vanwege Organisator aangewezen Kampeerterrein kunnen, naast de Bezoekersvoorwaarden en de Huisregels, eventuele (algemene) voorwaarden en/of huisregels van de betrokken camping en/of andere accommodatie van toepassing zijn.

 

3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst 

 1. Informatie, aanbiedingen, mededelingen en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door Organisator en/of derden mondeling, telefonisch, per e-mail, via de Website(s) en/of Social Media (weer)gegeven of verstrekt. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door Organisator en/of derden gedane mededelingen. 
 2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs koopt bij Organisator of een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres, althans een aanbod van of vanwege Organisator tot verkrijging ervan, al dan niet tegen betaling, heeft aanvaard en/of bij betreding van de Evenementenlocatie.
 3. Het wettelijke herroepingsrecht waarbij de Boeker (indien deze als consument handelt), binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, de Overeenkomst mag ontbinden, is niet van toepassing. Een beroep van de Boeker op dat recht, is dan ook niet rechtsgeldig.   

 

4. Toegang en Toegangsbewijs

 1. De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs, een geldig (verkregen) Toegangsbewijs en, indien op een korting aanspraak wordt gemaakt, het document dat recht geeft op korting, en deze op eerste verzoek van medewerkers van Organisator, medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen. Indien blijkt dat de Bezoeker onder de 18 jaar oud is, wordt de toegang tot het Evenement zonder meer ontzegd, tenzij expliciet anderszins bepaald door Organisator, zonder dat Organisator gehouden is tot restitutie van de Toegangsprijs of eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.
 2. Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker eenmalig toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie en verliest na het verlaten van de Evenementenlocatie automatisch zijn geldigheid. 
 3. Indien een Evenement door Organisator wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan Organisator of aan een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed. 
 4. Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Organisator.
 5. Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Organisator verstrekt document of een door of vanwege Organisator verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. Organisator garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.
 6. Alleen aanschaf via Organisator of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen kunnen door of vanwege Organisator ongeldig worden verklaard en/of de Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie door of vanwege Organisator worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van Organisator of van een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres dan wel in het geval van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins van (een van) in de artikelen 4.1 t/m 4.11 neergelegde regels.
 7. Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting, dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting te tonen.
 8. Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.
 9. Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo‚Äôs, modellen, handelsnamen en/of andere industri√ęle of intellectuele eigendomsrechten van Organisator en/of haar licentiegevers van de Toegangsbewijzen te (doen) verwijderen en/of wijzigen dan wel op andere wijze de intellectuele eigendomsrechten van Organisator aan te tasten.¬†
 10. Organisator behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potenti√ęle) Bezoeker mag worden verkregen; de (potenti√ęle) Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.
 11. Toegang tot evenementen van Organisator die in de buitenlucht plaatsvinden staat voor Bezoekers met een geldig toegangsbewijs in beginsel open tot 20.00 uur ‘s avonds. Na 20.00 uur worden Bezoekers niet meer toegelaten tot de evenementenlocatie, tenzij Organisator in een specifiek geval anders beslist.

 

5. Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen 

 1. Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerci√ęle doeleinden aan derden te (doen) verstrekken, tenzij via een door Organisator aangewezen additioneel officieel verkoopkanaal voor secondary ticketing verkoopkanaal zoals Ticketswap. Het is eveneens verboden het eventuele door Organisator gestelde maximum als bedoeld in artikel 4.10 van deze Bezoekersvoorwaarden te (doen) overschrijden, direct dan wel indirect, onder meer door via derden Toegangsbewijzen aan te (doen) schaffen en deze via derden verkregen Toegangsbewijzen vervolgens op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerci√ęle doeleinden aan derden te (doen) verstrekken. Reguliere persoonlijke doorverkoop van een Toegangsbewijs via TicketSwap is van het voorgaande uitgezonderd.
 2. Het is de Bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.
 3. Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerci√ęle doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Bezoekersvoorwaarden, onverminderd op leggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen.
 4. Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is Organisator gerechtigd die Toegangsbewijzen aan te merken als ongeldig, kan hem de toegang tot het Evenement ontzegd worden en is de Bezoeker aan Organisator een direct opeisbare boete verschuldigd van ‚ā¨ 100,= (zegge: honderd euro) per Toegangsbewijs en ‚ā¨ 100,= (zegge: honderd euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Organisator om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.

 

6. Aansprakelijkheid

 1. Het reizen van en naar als ook het betreden van, verblijven en activiteiten verrichten op en verlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement op de Evenementenlocatie geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker. 
 2. Organisator sluit haar aansprakelijkheid uit voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, tevens voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, die  direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Organisator en/of de door haar in het kader van het Evenement ingeschakelde ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen, tijdens of in verband met het Evenement, waaronder het reizen naar en van of verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Organisator. 
 3. Organisator sluit haar aansprakelijk uit voor de wijze waarop aan het programma van het Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement.
 4. Indien en voor zover Organisator op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Organisator zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. Organisator is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker Organisator onverwijld en op deugdelijke wijze schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen c.q. de fout te herstellen en indien Organisator ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting c.q. het herstel van de fout. 
 5. Organisator sluit haar aansprakelijk uit voor verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Indien de Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) Organisator, dient de Bezoeker dit onverwijld en schriftelijk aan Organisator te melden op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding en zal Organisator op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een vergoeding uitkeren ter hoogte van maximaal het aankoopbedrag, met een maximum van ‚ā¨ 250 (zegge: twee honderd en vijftig euro).¬†
 6. Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de bar, toonbank bij de lockers of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden door Organisator dan wel de verhuurder van de lockers maximaal twee weken in bewaring genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men) bij Organisator of de verhuurder van de lockers kan afhalen.
 7. Organisator sluit haar aansprakelijkheid uit voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel van de Bezoeker in verband met het Evenement. De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement en op of rondom de Evenementenlocatie luide en/of versterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. Organisator adviseert de Bezoeker om zijn gehoor tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen en zijn gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plaats te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht. 

 

7. Annulering of verplaatsing Evenement  

 1. Organisator is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal Organisator op schriftelijk verzoek van de Bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs daarvan, maar niet de administratie- en servicekosten, restitueren. 
 2. Organisator is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of een Evenement wordt/is geannuleerd of wordt/is verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal Organisator haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt ge√Įnformeerd. Organisator kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake, en is niet gehouden tot vergoeding of restitutie van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.¬†¬†¬†¬†
 3. Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven voor dat verplaatste Evenement in beginsel geldig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Organisator via info@zeezout.info en/of via de Website(s). 
 4. Indien een Evenement door of vanwege Organisator wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan Organisator of aan een door Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.

 

8. Huisregels Evenement 

 1. Op ieder bezoek van de Bezoeker aan Evenementen van Organisator zijn de Huisregels van Organisator van toepassing. Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze Huisregels van Organisator en/of de Evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels of eventuele herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels en de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.  .
 2. Het is de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan het Evenement vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids-, en/of beeldopnamen van het Evenement. Indien de Bezoeker het Evenement in niet-professionele zin heeft vastgelegd, zoals met een smartphone, dan is het de Bezoeker slechts toegestaan deze opnamen voor eigen privégebruik te gebruiken en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker met een commercieel oogmerk worden gebruikt of openbaar gemaakt.
 3. Organisator behoudt zich het recht voor om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen te maken. De Bezoeker die een Evenement bezoekt:
  1. stemt in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie waaronder foto‚Äôs of‚Äô andere huidige en/of toekomstige media technologie√ęn; en
  2. geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet; en
  3. stelt noch Organisator noch partijen die met toestemming van Organisator gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerci√ęle doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal; en
  4. doet afstand van zijn/haar portretrecht, imagerecht en personarecht voor zover het gaat om beelden in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
  5. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens Organisator in het kader van openbare orde en veiligheid video opnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden; en
  6. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan Organisator; de Bezoeker zal op eerste verzoek van Organisator, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; Organisator is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.
 4. Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, flyers, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit toelaat.
 5. Op de Evenementenlocatie is roken in principe niet toegestaan. Het is slechts toegestaan te roken in de eventueel daarvoor aangewezen buitenruimte(n). Buiten deze buitenruimte(n) is het uitdrukkelijk niet toegestaan te roken. Organisator zal zich in alle redelijkheid inspannen om de Bezoeker op het rookvrije karakter van (delen van) de Evenementenlocatie te wijzen. Organisator garandeert daarbij evenwel niet dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij (kunnen) zijn van het Evenement geeft de Bezoeker geen recht op restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding. Bij overtreding door de Bezoeker van het rookverbod volgt indien mogelijk onmiddellijke verwijdering van de Bezoeker van het Evenement en de Evenementenlocatie. De eventuele als gevolg van deze overtreding van het rookverbod aan Organisator opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald. Onder roken wordt in dit verband tevens verstaan elektrisch roken.
 6. Organisator zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag:
  1. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren), zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie; en/of
  2. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand/rug/draag)tas(sen) zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie; en/of
  3. een detectiepoort te passeren; en/of
  4. zich te legitimeren zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie.

   De Bezoeker die zich hier niet aan wenst te onderwerpen, kan de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie worden geweigerd of ontzegd zonder recht op restitutie van de Toegangsprijs of compensatie anderszins.
 7. Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
 8. Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan professionele foto-, film-, drone- en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, patronen met lachgas, (vuur)wapen en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en/of overdracht aan de politie. 
 9. Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie op welke wijze dan ook aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan gevaarzetting te veroorzaken voor andere bezoekers, personeel en/of medewerkers van Organisator en/of (personeel en/of medewerkers van) opdrachtnemers en hulpdiensten, onder andere door op objecten te klimmen en/of zich op/in objecten te bevinden die op of om de Evenementenlocatie aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld podia, hekken, containers etc.). Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.  
 10. De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen tevens toezien op het voorkomen van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag, calamiteiten, gevaarzetting, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende kleding, insignes, badges, hoofddeksels en vlaggen etc.
 11. Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel 8 genoemde (veiligheid)voorschriften te houden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd en van de Evenementenlocatie worden verwijderd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.
 12. Medewerkers van Organisator en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag kunnen de Bezoeker bij een overtreding als bedoeld in dit artikel 8 te allen tijde verzoeken om mee te komen, verzocht worden een afschrift van zijn geldig legitimatiebewijs af te geven en kan vervolgens van de Evenementenlocatie verwijderd worden. De Bezoeker zal in dat geval te allen tijde vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen aan zo’n verzoek. Organisator zal vervolgens tijdens dan wel na het Evenement, al dan niet in overleg met de betrokken autoriteiten, beslissen of de Bezoeker een ontzegging voor een of meerdere Evenementen van Organisator opgelegd zal krijgen.
 13. Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen door de Bezoeker niet worden ingeruild. Organisator zal tijdens en na afloop van het Evenement nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan. Het is niet mogelijk reeds aangeschafte consumptiebonnen- of munten (door) te verkopen. Het is Bezoekers verboden aangeschafte consumptiebonnen- of munten door te (doen) verkopen. 

 

9. Overmacht

Organisator is niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemie√ęn, (dreiging van) terreur en alle overige van de wil van Organisator onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement te annuleren.

 

10. Privacy en persoonsgegevens

 1. Door het sluiten van een Overeenkomst met Organisator kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door Organisator verwerkt. 
 2. Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het privacybeleid van Organisator van toepassing dat te raadplegen is op de Website. Organisator gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetgeving.. Vragen over privacy kunnen gericht worden aan info@zeezout.info.
 3. Bij het sluiten van de Overeenkomst met Organisator geeft de Bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van Organisator. 
 4. Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan Organisator deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan. 

 

11. Klachten

Organisator zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. Organisator tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van Organisator, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar info@zeezout.info. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij Organisator te worden gemeld.    

 

12. Geschillen

 1. Op de Overeenkomst, de Bezoekersvoorwaarden en alle rechtsverhoudingen die hieruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en Organisator ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Midden-Nederland. Geschillen tussen Organisator en Bezoekers, waaronder klachten als bedoeld in artikel 11 van deze Bezoekersvoorwaarden, kunnen alternatief worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC), als onderdeel van het zogeheten Online Dispute Resolution (ODR) platform (.https://www.eccnederland.nl/nl/online-dispute-resolution-odr). 
 3. Indien de Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan. 

 

Aanvullende voorwaarden

13. (Aan)betaling

In het geval een aanbetaling is vereist, ontvangt de Bezoeker die het Ticket heeft aangeschaft en de aanbetaling heeft voldaan, zo spoedig mogelijk de informatie met betrekking tot de termijn waarbinnen de Toegangsprijs (volledig) moet zijn betaald. Organisator stuurt de Bezoeker hiervoor een e-mail op het bij haar bekende e-mailadres. Indien de Bezoeker niet binnen de door Organisator vermelde termijn (minimaal 7 dagen) aan de overige financi√ęle verplichtingen heeft voldaan, is de Bezoeker van rechtswege in verzuim. Indien de Bezoeker niet tijdig het volledige resterende bedrag aan Organisator heeft betaald, heeft hij/zij geen recht op terugbetaling van het reeds aanbetaalde bedrag.¬†

 

14. Annuleren Evenement door Organisator

In geval of op grond (van de gevolgen) van een pandemie (zoals Covid-19) en/of maatregelen die (op grond daarvan) door of namens een overheidsinstantie worden geadviseerd of verplicht gesteld, kan Organisator op ieder moment het Evenement annuleren. Indien het Evenement wordt geannuleerd heeft de Bezoeker die het Toegangsbewijs heeft aangeschaft en de Toegangsprijs heeft betaald, recht op teruggave van het reeds betaalde gedeelte van de Toegangsprijs. Service en/of administratiekosten worden niet vergoed. 

 

15. Voorwaarden, maatregelen en/of Huisregels

 1. In geval of op grond van de gevolgen van een pandemie (zoals Covid-19) en/of maatregelen die (op grond daarvan) door of namens een overheidsinstantie worden geadviseerd of verplicht gesteld, kan Organisator op ieder moment de Huisregels aanpassen en/of (nadere) voorwaarden verbinden aan de toegang tot en/of deelname aan het/de Evenement(enlocatie). In het geval van ingrijpende aanvullingen/wijzigingen in de voorwaarden om de Evenementenlocatie te betreden en/of in de Huisregels, doet Organisator haar best om de Bezoeker op voorhand te informeren. Organisator garandeert echter niet dat zij de Bezoeker tijdig op voorhand persoonlijk kan informeren. 
 2. Met betrekking tot deze voorwaarden, maatregelen en (aangepaste) Huisregels is artikel 8 (Huisregels Evenement) van overeenkomstige toepassing.  
 3. Indien het Evenement wordt geannuleerd en/of extra voorwaarden worden verbonden aan het verkrijgen van toegang tot en/of deelname aan het/de Evenement(enlocatie), doet Organisator haar best om de Bezoeker zo spoedig mogelijk te informeren via de Website en/of Social Media. In het geval van annulering wordt eveneens contact opgenomen met de Bezoeker via het door hem/haar opgegeven e-mailadres. 

 

16. Website en Social Media 

Organisator adviseert de Bezoeker de Website en Social Media van Organisator goed in de gaten te houden. De meest recent beschikbare informatie met betrekking tot het Evenement zal daarop worden gepubliceerd. 

 

Aldus opgemaakt te Utrecht, 20-01-2021