House Rules

HUISREGELS NL

 • Personen onder de 18 jaar worden niet toegelaten. Je bent verplicht een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben.¬†
 • Als bezoeker moet je in het bezit zijn van een geldige ticket.
 • De entree blijft open tot 20:00. Bezoekers die later arriveren hebben de kans om niet toegelaten te worden.
 • Iedere bezoeker wordt bij het betreden van het festivalterrein gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker.
 • Het bezit van drugs, glas, plastic flessen, blikjes, vuurwerk, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke verboden voorwerpen zijn niet toegestaan. Evenmin als voedsel, (alcoholische) dranken en/of dieren. Het is ook niet toegestaan om lachgas te bezitten en/of te gebruiken. Softdrugs zijn, volgens de wet, gedoogd en toegestaan ‚Äč‚Äčvoor persoonlijke doeleinden.¬†
 • Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. ZeeZout festival kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materi√ęle schade dan wel immateri√ęle schade die de bezoeker mocht ondervinden.¬†
 • We adviseren de bezoekers om oordoppen te dragen. Deze worden verkocht bij de bar en bij de markt.
 • Roken en vapen is niet toegestaan in de overdekte stages.
 • Wij tolereren geen bedreiging, misbruik, diefstal, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander overlast/aanstootgevend gedrag.
 • Het is niet toegestaan ‚Äč‚Äčom promotiemateriaal, waaronder flyers en samples, uit te delen zonder schriftelijke toestemming van ZeeZout.
 • Het is niet toegestaan om ‚Äč‚Äčprofessionele audio- of video-opnames te maken zonder schriftelijke toestemming van ZeeZout.
 • ZeeZout Festival heeft toestemming om al het video- of fotomateriaal dat op het festivalterrein is gemaakt, gratis en zonder voorafgaande kennisgeving te gebruiken.
 • Bij het betreden en verlaten van Festival ZeeZout mogen bezoekers geen overlast veroorzaken voor de buurt.
 • Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden.¬†
 • Het is verboden zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerterreinen handelswaren te verkopen of te koop aan te bieden.

Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden ontzegd zonder restitutie van het entreebewijs indien de toegang wordt ontzegd dien je direct het evenemententerrein te verlaten.

HOUSE RULES (English)

 • The minimum age is 18 years old. A valid government-issued ID is required.
 • Visitors have to be in possession of a valid ticket.
 • Our event doors are normally open till 20:00. Visitors that decide to visit the event later face a chance to be rejected.
 • Visitors of ZeeZout Festival are subject to a pre-emptive search.
 • Possession of drugs, glass, plastic bottles, cans, fireworks, (fire) arms and/or other dangerous otherwise prohibited items are not allowed. Neither are substances, food, (alcoholic) drinks and/or animals. It is also not allowed to possess and/or use laughing gas (nitrous oxide). They can be confiscated.
 • Visiting ZeeZout Festival is at the visitor‚Äôs own risk. ZeeZout Festival takes no responsibility for any damages on any grounds whatsoever, unless the damage is done by the organization.
 • We advise our visitors to wear earplugs. Earplugs will be sold at the bar and the market.
 • Smoking and vaping is not allowed in indoor areas.
 • We do not tolerate threat, abuse, theft, discrimination, unwanted intimacies and other nuisance/offensive behavior.
 • It is not allowed to hand out promotional materials, this includes flyers and samples, without written permission from ZeeZout.
 • It is not allowed to make professional audio or video recordings without written permission from ZeeZout.
 • ZeeZout Festival has permission to use all video or photo material made on the festival terrain, free and without notice.
 • Visitors are held to follow our instructions, regulations and directions.
 • It is prohibited to sell or offer goods on and/or around the event and the parking areas without permission from the organization.

If the house rules are not observed, access will be denied without refund of the entrance ticket. If access is denied, you must leave the event immediately.